مشخصات موسس

احمد خدادادی

مدرک: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

سوابق:

26  سال سابقه ی فرهنگی

مدیر مدارس ابتدایی-راهنمایی-دبیرستان

کارشناس آموزش راهنمایی اداره ی آموزش و پرورش

کارشناس امور تربیتی اداره ی آموزش و پرورش

کارشناس آموزشی مدارس ایرانیان خارج از کشور (دبی در کشور امارات)