فعالیت های کلاسی نجوم

فعالیت های کلاسی نجوم

فعالیت های کلاسی نجوم...

فعالیت های نجوم در سالهای قبل

فعالیت های نجوم در سالهای قبل

فعالیت های نجوم در سالهای قبل.

کلاس نجوم

کلاس نجوم دانش آموزان ، روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 13 الی 14 برگزار می شود.