کلاس رباتیک راهنمایی

کلاس رباتیک راهنمایی

کلاس رباتیک راهنمایی . . .

کلاس رباتیک ابتدایی

کلاس رباتیک ابتدایی

کلاس رباتیک ابتدایی . . .

مسابقه ی پرتاب منجنیق

مسابقه ی پرتاب منجنیق

در کلاسهای روباتیک روز دوشنبه مورخ 93/9/24 مسابقه ی پرتاب منجنیق برگزار شد....

فعالیت های کلاسی رباتیک

فعالیت های کلاسی رباتیک

فعالیت های کلاسی رباتیک...