سید امیر میرموید

سید امیر میرموید

سید امیر میرموید

دبیر ریاضی پایه نهم

جواد عزیزی

جواد عزیزی

جواد عزیزی

دبیر ریاضی پایه هفتم و هشتم