1-اولین فلز استخراج شده از سنگ معدن ...............است.

2-از فلزها چه استفاده هایی می شود؟

3-شکل ظاهری فلز مس چگونه است؟

4- 3دلیل برای کاربرد زیاد مس بیان کنید.

5-مهمترین اجزای تشکیل دهنده هوا کدامند؟

6- فایده گاز اوزون چیست؟

7-ماده ای را نام ببرید که از پوسیدگی دندان ها جلوگیری می کند؟این ماده درآخرین مدار خود چند الکترون دارد؟

8- فلزی را نام ببرید که میل ترکیبی زیادی با آب داشته ودرآّب شعله ور میشود؟عدد اتمی این عنصر چند بوده ودر مدار آخر خود چند الکترون دارد؟