بازدید علمی

بازدید علمی پرورش بلدرچین و ماهی و باغ میوه در تاریخ 94/12/16 به اتفاق آقای قلی زاده و آذین فر در شهر صنعتی رشت انجام شد.