روز زمین پاک...

 

حضور دانش آموزان کنکاش در قدمگاه فرهنگی

بمناسبت روز پاک