ای نشانه پاکی ای امید بیداری ای معلم خوبم ای محبت جاری

من اسیر شب بودم تو چراغ راه من مثل ماه تابیدی در شب سیاه من از تو دیدگان من چون ستاره روشن شد

نکته های شیرینت شمع روشن من شد راه زندگانی را تو به من نشان دادی شور و عشق و ایمان را در دلم تو بنهادی خانه دل من شد جایگاه مهر تو من همیشه می مانم در پناه مهر تو