آموزگار مهربانم ای مهر تو مهر خدایی      ای آنکه در جانم نهادی مهر و امید و روشنایی