پذیرایی مدیریت محترم "مجموعه آموزشی کنکاش"

 از دانش آموزان پایه نهم،برای صرف صبحانه در محیطی دوستانه با هوای بهاری