دانش آموزان پایه نهم امروز مهمان مدیریت "مجموعه آموزشی کنکاش" بودند.

ورزش تشویقی این عزیزان در زمین چمن