بیشتر دانش آموزان در یاد گیری جدول ضرب مشکل دارند. والدین نیز،باید فرزندان خود را در این کار  فرزندان خود را یاری کنند.

  برای این کار شما نیاز به زمان، استراتژی و صبوری دارید.