مهم ترین تفاوت کلاسهای تابستانی این مجموعه با سایر مجموعه ها در این است

که دانش آموزان مجموعه آموزشی "کنکاش"خودشان با نظارت مدیریت محترم مجموعه

نقش اساسی در انتخاب نوع کلاسهایشان داشتند.