تغییر فیزیکی و شیمیایی

همه موادی که در اطرافمان وجود دارد، دستخوش تغییرات می شود. این تغییرات در قالب دو گروه تغییرات فیزیکی و شیمیایی طبقه بندی می شوند. . .

برای دانلود بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

تغییرات فیزیکی و شیمیایی 1

تغییرات فیزیکی و شیمیایی 2