نکاتی مهم درباره روز اول مهر

اولیای محترم لطفاً توجه فرمایید:

1. مدرسه از ساعت 7 صبح روز اول مهر باز خواهد بود.

2. لطفاً دانش آموزان با لباس فرم در مدرسه حضور داشته باشند.

3. برنامه بازگشایی مدرسه از ساعت 8 الی 10 خواهد بود.

4. اگر دانش آموز شما برنامه ای برای اجرا دارد، لطفاً با مدیریت مدرسه تماس گرفته شود.

5. در صورت امکان دانش آموزان ابتدایی یک شاخه گل طبیعی به همراه خود داشته باشند.